Veelgestelde vragen

 • Vraag

  Bij wie komt mijn aanvraag terecht?

  De digitaliseringprojecten worden getoetst door het Meldpunt Digitalisering. Afhankelijk van de te digitaliseren collectie kunnen verschillende auteursrechtorganisaties worden geconsulteerd voor de te verlenen toestemming. De coördinatie daarvan is handen van het Meldpunt Digitalisering. Stichting Lira verzorgt de toestemming voor het gebruik van tekstuele werken en Stichting Pictoright houdt zich bezig met beeldrechten.

  Toon antwoord

 • Vraag

  Wat zijn de kosten voor mijn project?

  De bestaande regeling maakt een onderscheid in beschikbaarstelling van de gedigitaliseerde werken binnen de eigen muren van de instelling (onsite) en buiten de eigen muren van de instelling (online). Voor de beschikbaarstelling van de gedigitaliseerde werken binnen de eigen muren van de instelling geldt dat na verkregen toestemming daar veelal geen nadere vergoeding tegenover staat. Voor de beschikbaarstelling van de gedigitaliseerde werken buiten de eigen muren van de instelling, bijvoorbeeld via internet, is wel een vergoeding verschuldigd. Klik hier voor de tarieven voor het online ter beschikking stellen  van kranten.

  Voor het online ter beschikking stellen van andere collecties worden momenteel tarieven ontwikkeld. Bij het ontwikkelen van tarieven zullen vertegenwoordigers van rechthebbenden altijd rekening houden met de culturele doelstellingen en in dat kader een relatie leggen met de aan het digitaliseringproject toe te rekenen exploitatiekosten. Instellingen doen er verstandig aan om bij de begroting van het project en bij een eventuele subsidieaanvraag ten minste rekening te houden met 10% van het projectbudget voor het regelen van rechten. Nadere informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

  Toon antwoord

 • Vraag

  Hoe lang duurt de procedure?

  Het tijdspad voor het afwikkelen van de gehele procedure -van aanmelding tot en met de toestemming en het regelen van de te betalen vergoeding- is afhankelijk van de grootte van het digitaliseringproject en de wensen omtrent de beschikbaarstelling van gedigitaliseerde werken. Na beoordeling van de aanvraag wordt aangegeven hoeveel tijd het Meldpunt verwacht dat de gehele procedure in beslag zal nemen. Het Meldpunt Digitalisering streeft naar een vlotte afhandeling.

  Toon antwoord

 • Vraag

  Wat houdt de vrijwaring in die ik voor mijn project krijg?

  Auteursrechtorganisaties als LIRA en Pictoright beheren de (auteurs)rechten van de bij hen aangesloten rechthebbenden. Sommige auteurs of fotografen zijn echter niet aangesloten bij een auteursrechtorganisatie. Het kan daardoor voorkomen dat u een werk wilt digitaliseren van een auteur die zijn/haar rechten niet in beheer heeft gegeven aan de auteursrechtorganisatie waarmee u een overeenkomst hebt afgesloten. Voor deze gevallen krijgt u van de auteursrechtorganisatie een ‘vrijwaring’. Dat betekent dat u door de rechthebbende niet kunt worden aangesproken en dat de auteursrechtorganisatie zich garant stelt voor betaling van de verschuldigde vergoeding.
   
  De vrijwaring houdt in dat de betreffende auteursrechtorganisatie van u de verplichting overneemt om een eventuele vergoeding te voldoen aan een rechthebbende wiens werk(en) u gedigitaliseerd en beschikbaar heeft gesteld. De auteursrechtorganisatie keert aan de rechthebbende het bedrag uit dat deze zou hebben ontvangen indien hij of zij wel zijn rechten aan de auteursrechtorganisatie in beheer had gegeven.
   
  Dit betekent dat u elke rechthebbende die zich bij uw instelling meldt, kunt doorverwijzen naar de betreffende auteursrechtorganisatie. 
   
  De hoogte van de vrijwaring wordt geregeld in de overeenkomst die tussen uw instelling en de auteursrechtorganisatie wordt gesloten.

  Toon antwoord

 • Vraag

  Wat moet ik doen wanneer ik een verzoek tot verwijdering van het werk van een rechthebbende ontvang?

  Het staat een rechthebbende vrij te verzoeken om zijn werk(en) ontoegankelijk te maken. Indien uw instelling een dergelijk verzoek ontvangt, dient u dit zo spoedig mogelijk aan te geven bij het Meldpunt Digitalisering of de betrokken auteursrechtorganisatie.
   
  De auteursrechtorganisatie zal zich vervolgens inspannen om alsnog met de rechthebbende een regeling te treffen zodat verwijdering van de werken kan worden voorkomen. Handhaaft een rechthebbende desondanks zijn verzoek, dan zal de instelling het betreffende werk(en) uiterlijk binnen 10 werkdagen ontoegankelijk moeten maken.

  Toon antwoord