Meldpunt Digitalisering

Het Meldpunt Digitalisering is opgezet vanuit de behoefte aan een centraal registratie- en coördinatieloket voor digitaliseringprojecten van de Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen en aan tijdige samenwerking met organisaties van makers, uitvoerende kunstenaars, uitgevers en producenten. Alle partijen werken mee aan het digitaliseren van auteursrechtelijk beschermd werk in archieven, bibliotheken en musea voor zover dat mogelijk is zonder economische schade toe te brengen aan de rechthebbenden. Brede beschikbaarstelling van informatie staat voorop.

A - Het Meldpunt toetst de ingezonden aanmeldingen en projectplannen van archieven, bibliotheken en musea aan de hand van de gestelde voorwaarden.
B - Afhankelijk van de aard van de te digitaliseren collectie wint het Meldpunt advies in bij verschillende auteursrechtorganisaties.
C - Het Meldpunt verzorgt de terugkoppeling naar de cultureel erfgoed-instellingen om tot overeenstemming te komen over de verveelvoudiging en openbaarmaking van de werken.

Meldpunt Digitalisering     

* faciliteert          * registreert          * adviseert          en          * coördineert

bij digitaliseringprojecten van Nederlandse cultureel erfgoed-instellingen en het regelen van het auteursrecht!